Op.Dr. Serhasan BOZOKLU

Op.Dr. Serhasan BOZOKLU

الجراحة العامة

  • MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YIL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi(1986)
  • İHTİSAS YAPTIĞI FAKÜLTE VE YIL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi(1992)

1: Andrez J, Bozoklu G, Nocton G, Pécaut J, Scopelliti R, Dubois L, Mazzanti M.
Lanthanide(II) Complexes Supported by N,O-Donor Tripodal Ligands: Synthesis,
Structure, and Ligand-Dependent Redox Behavior. Chemistry. 2015 Oct
19;21(43):15188-200. doi: 10.1002/chem.201502204. Epub 2015 Aug 21. PubMed PMID:
26329984.


2: Bozoklu G, Gateau C, Imbert D, Pécaut J, Robeyns K, Filinchuk Y, Memon F,
Muller G, Mazzanti M. Metal-controlled diastereoselective self-assembly and
circularly polarized luminescence of a chiral heptanuclear europium wheel. J Am
Chem Soc. 2012 May 23;134(20):8372-5. doi: 10.1021/ja3020814. Epub 2012 May 14.
PubMed PMID: 22548280; PubMed Central PMCID: PMC3478891.


3: Bozoklu G, Marchal C, Pécaut J, Imbert D, Mazzanti M. Structural and
photophysical properties of trianionic nine-coordinated near-IR emitting
8-hydroxyquinoline-based complexes. Dalton Trans. 2010 Oct 14;39(38):9112-22.
doi: 10.1039/c0dt00225a. Epub 2010 Aug 24. PubMed PMID: 20733992.


4: Bozoklu G, Marchal C, Gateau C, Pécaut J, Imbert D, Mazzanti M.
Diastereoselective self-assembly of a homochiral europium triangle from a
bipyoxazoline-carboxylate ligand. Chemistry. 2010 Jun 1;16(21):6159-63. doi:
10.1002/chem.201000572. PubMed PMID: 20422662.


5: Park S, Lee KS, Bozoklu G, Cai W, Nguyen ST, Ruoff RS. Graphene oxide papers
modified by divalent ions-enhancing mechanical properties via chemical
cross-linking. ACS Nano. 2008 Mar;2(3):572-8. doi: 10.1021/nn700349a. PubMed
PMID: 19206584.


6: Ayas S, Aköz I, Karateke A, Bozoklu O. Successful medical treatment of
cesarean scar pregnancy: a case report. Clin Exp Obstet Gynecol.
2007;34(3):195-6. PubMed PMID: 17937102.


7: Ayas S, Aköz I, Eskicirak E, Karateke A, Bozoklu O. A case of endodermal sinus
tumor associated with the first pregnancy and successful management of the second
pregnancy: a case report and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol.
2007;28(2):155-9. Review. PubMed PMID: 17479685.


8: Tunca A, Sen M, Dener C, Bozoklu A, Koçak OM. Neuroleptic malignant syndrome
after an emergency operation for acute appendicitis perforation. Can J Surg. 2004
Dec;47(6):470. PubMed PMID: 15646452; PubMed Central PMCID: PMC3211582.


9: Unsal A, Devrim E, Guven C, Eroglu M, Durak I, Bozoklu A, Balbay MD. Propofol
attenuates reperfusion injury after testicular torsion and detorsion. World J
Urol. 2004 Dec;22(6):461-5. Epub 2004 Dec 4. PubMed PMID: 15580508.


10: Unsal A, Cimentepe E, Bozoklu A, Sağlam R. Comparative study of etofenamate
and fentanyl for outpatient extracorporeal shockwave lithotripsy. Scand J Urol
Nephrol. 2001 Dec;35(6):502-4. PubMed PMID: 11848431.


11: Dener C, Bozoklu S, Bozoklu A, Ozdemir A. Adult intussusception due to a
malignant polyp: a case report. Am Surg. 2001 Apr;67(4):351-3. PubMed PMID:
11308002.


12: Coskun T, Bozoklu S, Ozenç A, Ozdemir A. Effect of hydrogen peroxide on
permeability of the main pancreatic duct and morphology of the pancreas. Am J
Surg. 1998 Jul;176(1):53-8. PubMed PMID: 9683134.


13: Bozoklu S, Bozoklu E, Ciftci A, Coskun T. Ruptured ectopic pregnancy with
undetectable beta-hCG levels coexisting with acute appendicitis. Acta Obstet
Gynecol Scand. 1997 Feb;76(2):181-2. PubMed PMID: 9049295.


14: Ozenç A, Ozdemir A, Bozoklu S. Pylorus preserving pancreaticoduodenectomy.
Acta Chir Belg. 1993 Jul-Aug;93(4):140-4. PubMed PMID: 7901955.


15: Demirbaş A, Bozoklu S, Ozdemir A, Bilgin N, Haberal M. Effect of
alpha-tocopherol on the prevention of reperfusion injury caused by free oxygen
radicals in the canine kidney autotransplantation model. Transplant Proc. 1993
Jun;25(3):2274. PubMed PMID: 8516898.


16: Ozdemir A, Ozenc A, Bozoklu S, Cosķun T. Ultrasonography in the diagnosis of
gallbladder polyps. Br J Surg. 1993 Mar;80(3):345. PubMed PMID: 8472147.