Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Ondokuz Mayıs Sağlık Eğitim San. ve Tic. A.Ş. (Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi) tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

 

1- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

 

Yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerin, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğimiz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim. 

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileri başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Veri sahibinin,

 • Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olması halinde pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve ibraz edilen T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopisi,
 • Adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri,
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal verileri,
 • Dosyada takip edilmesi amacıyla veri sahibi tarafından sunulan laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığı yanıt ve yorumlar,
 • Hastanelerimizi ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydı,
 • Çağrı Merkezini ile iletişime geçtiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka verisi,
 • Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve veri sahibinin kendi rızası ile ilettiği tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri,

Aşağıda sıralanan amaçlar kapsamında;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarınız aracılığı ile randevu hakkında bilgilendirilmek,
 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonelleriniz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğimin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından bana verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla.
 • Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Ondokuz Mayıs Sağlık Eğitim San. ve Tic. A.Ş. ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilir.

 

2- Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, Sağlık Uygulama Tebliğleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
 • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
 • Adli makamlar ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Ondokuz Mayıs Sağlık Eğitim San. ve Tic. A.Ş. olarak iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu ile,
 • Veri sahibi tarafından yetki verilen kanuni temsilciler ile,
 • Veri sahibinin çalışmakta olduğu avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığı üçüncü kişiler ile,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 • Yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlerle,
 • Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işveren ile,
 • Veri sahibinin şirket olarak hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız ile paylaşılabilecektir. 

 

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı sağlık uygulama tebliğleri ve düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebilir. 

 

 4- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Veri sahibi, kanun kapsamındaki taleplerini, Naci Çakır mh. 761. Sok. No:2 Dikmen/ANKARA adresine gelerek “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir, kvkk@19mayishastanesi.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya veri sahibinin, sisteme kayıtlı elektronik e-posta adresi aracılığıyla iletilebilir.

 

Ondokuz Mayıs Sağlık Eğitim San. ve Tic. A.Ş. (“Özel Ortadoğu 19 Mayıs Hastanesi”) tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerin korunmasına yönelik haklar, veri güvenliği ve başvuru hakkına dair bilgilendiriyoruz, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Ondokuz Mayıs Sağlık Eğitim San. ve Tic. A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak en son Hasta işlemimden itibaren yirmi beş yıl süre ile saklanır, muhafaza edilir ve aktarılır.