Kurumsal Amaç, Hedef ve Eylem Planı

KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER  

KURUMSAL EYLEM PLANLARI

Kurumsal amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal hedef 1

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları  sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

* Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların ana hizmet binasına kolay ulaşımlarının sağlanması için tekerlekli sandalye hizmetinin devamlılığının sağlanması

*Hizmet mekanlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre düzeninin sürekliliğinin sağlanması

* Hastanemiz hastalarına karşı güleryüzlü ve açıklayıcı davranılmasının devamlılığının sağlanması

* Tüm süreçlerdeki disiplinli çalışmalarımız ve istikrarımız ile oluşan güvenin sürekliliğinin sağlanması.

Kurumsal amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal hedef 2

*Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

*Hasta haklarının korunmasını sağlamak

*Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

*Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

*Yemek hizmetlerinin kişilerin hastalıklarına ve ihtiyaçlarına göre planlamasının devamlılığının sağlanması

*Temizlik hizmetlerinin, standartlar doğrultusunda verilmesinin sürekliliğinin sağlanması

*Hasta güvenliği konusunda hazırlanan tüm prosedür ve talimatların uygulanmasının sürekliliğinin sağlanması, yatan her hastaya risk değerlendirmesi yapılmasının ve önlemlerin alınmasının sürekliliğinin sağlanması.

*Hastaların hakları konusunda bilgilendirilmesinin ve tüm süreçlerde hasta haklarının korunmasının devamlılığının sağlanması.

Kurumsal amaç 3

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal hedef 3

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

*Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

*Sosyal alanların (bahçe dinlenme alanı mescit vb) oluşturulmasının sağlanması

* Emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

*Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

*Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

*Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

*Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal amaç 4

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Kurumsal hedef 4

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak

*Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

*Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi

Kurumsal amaç 5

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

Kurumsal hedef 5

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

*Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

* Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

*Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

Kurumsal amaç 6

Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak

Kurumsal hedef 6

Çalışan eğitimimin ve farkındalığının arttırılması

* Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması

*Klinik dokümantasyonun iyileştirilmesi

*Etkin iletişimin iyileştirilmesi

*İlaç güvenliğinin güçlendirilmesi

*Hasta eğitim sürecinin geliştirilmesi

Kurumsal Amaç 8

Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak

Kurumsal hedef 8

Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak

*Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak

 

*2022 Aralık ayına kadar sıfır atık belgesini alabilmek,

Kurumsal Amaç 9

Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak

Kurumsal hedef 9

Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak

* Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak

*Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek

* Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak

*Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak

*Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak

* Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak

* Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak

*Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

*Klinik göstergeler,

 

*Hasta memnuniyet anketleri,

* Çalışan memnuniyet anketleri,

*Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak.

Kurumsal Amaç 10

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Hedef  10

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

*Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesinin devamlılığının sağlanması